Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Navodila za avtorje prispevkov v reviji

Revija Centra za študij edukacijskih strategij izide štirikrat letno. Izdaja jo Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik. Prispevek bo v reviji objavljeni pod pogojem, da je last avtorja/jev (avtorske pravice) in da je ta pravice prenesel na revijo Centra za študij edukacijskih strategij in na Univerzo v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, ter da je prispevek primeren za objavo.

Vsi objavljeni prispevki so recenzirani. Objava v reviji je brezplačna.

Prispevek

Prispevek mora biti napisan v angleškem jeziku (Združeno kraljestvo). Obsega lahko od 5.000 do 7.000 besed, vključno s povzetkom in viri. Ne sme biti daljši od 20 strani, mora biti izvirno, še ne objavljeno delo, ki ni v recenzijskem postopku pri kakšni drugi reviji ali založniku.

Oddaja prispevka

Prispevek oddajte preko Open Journal System (OJS), ki je dostopen na povezavi http://ojs.cepsj.si/.

Navodila za avtorje_ice (pdf )

Recenzijski postopek

Prispevki, ki na podlagi presoje urednikov ustrezajo ciljem in namenu revije, gredo v postopek anonimnega recenziranja. Vsak prispevek recenzirata najmanj dva recenzenta. Recenzije so pridobljene kolikor hitro je mogoče, kljub temu pa postopek lahko traja do 3 mesece. Revija recenzijski postopek vodi preko Open Journal System (OJS) - http://ojs.cepsj.si/.
Navodila za recenzente_ke (pdf )

Oblika prispevka

Prispevek mora biti napisani s pisavo Times New Roman, velikost pisave 12, z enojnim razmikom med vrsticami.
Besedilo mora biti oblikovano brez določene poravnave. Slike in preglednice morajo biti umeščene na ustrezno mesto v besedilu.

Naslovna stran

Za zagotovitev anonimnega recenzijskega postopka, naslovna stran ne sme biti del besedila, temveč avtorji vse meta podatke vnesejo direktno v OJS.

Navajanje virov

Vire navajajte skladno s 6. različico standardov APA (American Psychological Association). Pri navajanju virov v besedilu najprej upoštevajte abecedni vrstni red avtorjev, nato letnico izdaje (kot npr. Devetak, 2009; Tašner & Gaber, 2017; Vogrinc & Valenčič Zuljan, 2010). Vse vire nato po abecednem vrstnem redu navedite v razdelku »Literatura« na koncu besedila.
Če so avtorji citiranega dela trije, štirje ali jih je pet, pri prvem navajanju navedite vse avtorje. Če je avtorjev več kot pet, navedite prvega in nato et al., v virih na koncu besedila pa navedite prvih šest avtorjev. Če se pozneje v besedilu pojavi ista referenca, navedite le prvega avtorja in dodajte et al. Pri navajanju istega avtorja med navedki uporabite vejico (kot npr. Vogrinc, 2000, 2002). Če so citirani avtorji omenjeni v besedilu in ne v oklepaju, ne uporabite znaka & (npr. Kot predlagata Devetak in Vogrinc (2003) in NE kot sta navedla Brown & Green (2004)). Pri dobesednem navajanju do 40 besed viru dopišite stran, na kateri je navedek v originalnem viru podan (npr. Vogrinc, 2008, str. 5), in navedek postavite med narekovaje.

Vire, ki v originalu niso v angleščini, prevedite v angleščino na način, da se za naslovom vira v oglatem oklepaju doda prevod vira v angleščino.

Primeri navedb virov na koncu besedila:

Članki v reviji

  • Tašner, V., & Gaber, S. (2016). The age of studies and reports: Selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. Center for Educational Policy Studies Journal, 6(2), 61–78.

Knjige

  • McNamee, S. J., & Miller, R. K. (2009). The meritocracy myth. Lanhman, MD: Rowman and Littlefield.

Poglavje v knjigi

  • Brown, P., Halsey, A. H., Lauder, H., & Stuart Wells, A. (1997). The transformation of education and society: An introduction. In A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, & A. S. Wells (Eds.), Education: Culture, economy, and society (pp. 1–44). Oxford, UK: Oxford University Press.

Elektronski viri

Prva stran

Na prvi strani ime(na) avtorja(ev) ne smejo biti navedena.
Prva stran osnovnega besedila se mora začeti z naslovom prispevka (največ 30 besed) in povzetkom ne daljšim od 250 besed. Povzetek ne sme vsebovati neopredeljenih kratic ali virov. V prispevkih, kjer poročate o empiričnih raziskavah, na kratko opišite: namen raziskave (raziskovalna vprašanja ali hipoteze); raziskovalno metodo; glavne ugotovitve; zaključke, s sugestijami za nadaljnje raziskovanje in uporaba v praksi.
Za povzetkom navedite 3 do 5 ključnih besed ali besednih zvez, po abecednem vrstnem redu.

Slike, preglednice in ilustracije

Vse fotografije, grafe in diagrame označite kot Slika in jih oštevilčite kot Slika 1, Slika 2, Slika 3, itd. Naslov slike mora biti pod sliko.
Vse preglednice oštevilčite kot Preglednica 1, Preglednica 2, itd. Naslov preglednice mora biti naveden nad preglednico. V besedilu se morate sklicevati na vse slike in preglednice in jih oštevilčiti glede na vrstni red sklicevanja.

Zahvale

Zahvale ljudem, donatorjem, skladom, … navedete v posebnem delu pred seznamom literature.

Priloge

Dodatno gradivo naj bo priloženo v Prilogi.

Avtorske pravice

Ko je prispevek sprejet v objavo, avtor(ji) preko elektronske pošte v podpis prejmejo obrazec za prenos avtorskih pravic. Avtorske pravice bodo prenesene na Univerzo v Ljubljani, Pedagoška fakulteta preko elektronske pošte.

Potrdila

Potrdilo bo poslano kontaktnemu avtorju.

Izjava o etičnem ravnanju

Izjavo o etičnem ravnanju pri objavah prispevkov si lahko ogledate na tej strani. Besedilo je v angleškem jeziku.

sl/manuscript.txt · Zadnja sprememba: 09:54 08.12.2017 objava psjstr01
Sled: manuscript