Evaluation of the Implemented and Adopted Curriculum in Health Education in the Czech Republic with an Emphasis on the Drinking Regimen

  • Michaela Hřivnová Faculty of Education, Palacký University Olomouc, Czech Republic
Keywords: curriculum, drinking regimen, evaluation, health education, nutrition

Abstract

According to the Framework Education Programme for Elementary Education in the Czech Republic, part of Health Education is nutrition and food intake, including the drinking regimen. This paper’s objective is to analyse that using the results of two extensive curricular studies performed at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc. Both studies used data from representative samples of pupils in grade nine from elementary schools in the Czech Republic. The research instruments were designed according to applicable documents of the state-level implemented curriculum and showed good reliability. The results of the subjective evaluation of the implemented curriculum in health education suggest that in the area ‘healthy lifestyle and health care’, the subtopic ‘nutrition and health – healthy diet principles, drinking regimen, eating disorders’ was most dominant. The testing of the level of the adopted curriculum regarding fluid intake revealed a problematic level of pupils’ knowledge (the average percentage of task achievement was around 46%). Conclusions and recommendations for practice: nutrition and food intake (including the drinking regimen) is a very important topic in health education in elementary education in the Czech Republic, which is consistent with other research studies. However, the cognitive dimension of the pupils’ curriculum is inadequate. Qualitatively and quantitatively, the recommended drinking regimen may support natural health determinants, while an inappropriate or insufficient regimen may result in medical complications. The issue of adequate nutrition and diet and drinking regime must be taught by professionally and didactically competent teachers. Students should not only be taught cognitively, but their affective and behavioural abilities should also be formed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Doležel, Z. (2007). Pitný režim u dětí [Fluid intake in children]. Pediatrie pro praxi,, 3, 136–138.

Dostálová, J., & Tláskal, P. (2021). Výživová doporučení pro obyvatelstvo [Dietary guidelines for the population]. Výživa a potraviny, 76(1), 25.

Erjavšek, M., Lovšin Kozina, F., & Kostanjevec, S. (2021). In-service home economics teachersʼ attitudes to the integration of sustainable topics in the home economics subject. Center for Educational Policy Studies Journal, 11(1), 27–47.

Fialová, L., Flemr, L., Marádová, E., & Mužík, V. (2014). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole [Educational area Man and health in the current school]. Karolinum.

Fraňková, S., Pařízková, J., & Malichová, E. (2013). Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe [Food in the life of the child and adolescent: Theory, research, practice]. Karolinum.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu [Introduction to pedagogical research]. Paido.

Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. (2013). World Health Organization, Regional Office for Europe,

Health 21: the health for all policy framework for the WHO European region (1999). European health for all series; No. 6. World health organization, regional office for Europe.

Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat [Overview of statistical data processing methods: data analysis and meta-analysis]. Portál.

Holčík, J., Káňová, P., & Prudil, L. (2015). Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy [Healthcare and public health: background, basic concepts and perspectives]. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Hrnčířová, D. (2018). Výživa ve výchově ke zdraví: pracovní sešit pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ [Nutrition in health education: workbooks for 6th and 7th graders]. Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin. https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/6-7_nahled_1.pdf

Hrnčířová, D., & Marádová, E. (2020). Výživa ve výchově ke zdraví. Učebnice pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií [Nutrition in health education. Textbook for the 6th and 7th grades of elementary schools and corresponding grades of multi-year grammar schools]. Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin. https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/U%C4%8Debnice%20Web%20fin_dol.pdf

Hřivnová, M. (2014a). The conception of health education at primary schools in the Czech Republic. In SGEM Conference on psychology & psychiatry, sociology & healthcare education (pp. 899–912). International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Albena. 10.5593/sgemsocial2014/B12/S2.115

Hřivnová, M. (2014b). Základní aspekty výživy [Basic aspects of nutrition]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Hřivnová, M. (2016). Health literacy in pupils in the context of research of resulting curriculum of health education. The Anthropologist – International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man, 24(1), 277–283.

Hřivnová, M. (2017). Analýza úrovně dosaženého kurikula žáky v kontextu standardu pro základní vzdělávání ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví [Analysis of the level of the achieved curriculum in the context of the Standard for elementary education in the educational field of health education]. Acta Humanica, 2(1), 74–93.

Hřivnová, M. (2018a). Standardy pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví a jejich evaluace v prostředí pedagogické reality [Standards for elementary education – Health education and its evaluation in the context of pedagogical reality]. E-Pedagogium, 2018(1), 87–101.

Hřivnová, M. (2018b). Subjective evaluation of health education by Czech students. In The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS (pp. 575–584). Future Academy. Athens. https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.01.55

Hřivnová, M. (2018c). Selected aspects of subjective evaluation of health education by elementary school students in the Czech Republic. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 (pp. 631–638). International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Albena. https://doi.org/10.5593/sgemsocial2018/3.4/S13.080

Hřivnová, M. (2018d). Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví [Analysis and evaluation of the health education curriculum]. Habilitační práce. Univerzita Palackého v Olomouci.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu [Methods of pedagogical research]. Grada.

Kalman, M., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., Beneš, L., Benešová, D., & Csémy, L. (2011). Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu “Health Behaviour in school-aged Children: WHO Collaborative Cross-national study (HBSC)” [National report on the health and lifestyle of children and schoolchildren on the basis of an international research study implemented in 2010 in the context of the international project “Health Behaviour in School-Aged Children: WHO Collaborative Cross-National Study (HBSC)”]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Kostanjevec, S. (2019). Gospodinjstvo 6: Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole [Home economics 6. Textbook for home economics in the sixth grade of elementary school]. Rokus Klett.

Kostanjevec, S., Lovšin Kozina, F., & Erjavšek, M. (2018). The relationship between teachersʼ education and their self-perceived competence for teaching home economics. Problems of education in the 21st century, 76(2), 175–187.

Kovaříková, M., & Marádová, E. (2020). Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání [Didactics of health education and safety in the context of the curricular reform and teacher training]. Pedagogická fakulta UK Praha.

Kožíšek, F. (2005). Pitný režim [Fluid intake]. http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitny-rezim

Kučera, Z., Pelikan, J., & Šteflová, A. (2016). Zdravotní gramotnost obyvatel ČR − výsledky komparativního reprezentativního šetření [Health literacy of the Czech population − Results of a comparative representative survey]. Časopis Lékařů českých, 155(5), 233–241.

Leahy, D., & Simovska, V. (2017). Critical perspectives on health and wellbeing education in schools. Health Education, 117(5), 430–433. https://doi.org/10.1108/HE-06-2017-0034

Liba, J. (2016). Výchova k zdraviu v školskej edukácii [Health education in the system of education]. Prešovská univerzita v Prešově.

Madarasová Gecková, A., Dankulincová, Z., Sigmundová, D., & Kalman, M. (Eds.). 2016. Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě výzkumu studie Health Behaviour in School-Aged Children realizované v roce 2014, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Ukrajina a Polsko [International report on the health and lifestyle of children and schoolchildren on the basis of the Health Behaviour in School-Aged Children implemented in 2014, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Ukraine and Poland]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Marádová, E. (2011). K aktuálním problémům výchovy ke zdraví v preprimárním a primárním vzdělávání [On the current problems of health education in pre-primary and primary education]. In S. Bendl & M. Zvírotský (Eds.), Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. (pp. 45–55). Tribun.

Müllerová, D. (2003). Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech [Healthy nutrition and prevention of lifestyle diseases in schemes]. Triton.

Mužíková, L. (2010). Škola a zdraví pro 21. Století. Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů [School and health for the 21st century. Ideas for the implementation of health education in school educational programmes]. Masarykova univerzita.

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259–267. https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) [Framework education programme for elementary education (version valid from 1st September 2013)]. (2013). http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 1. 2021) [Framework education programme for elementary education (version valid from 1st January 2013)]. (2021). http://www.nuv.cz/file/4983/

Rippe, J., M., & Angelopoulos, T., J. (2017). The role of nutrition and lifestyle in the prevention and treatment of cardiovascular disease. In Nutrition in Lifestyle Medicine. (137–150). Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43027-0_7

SHE FACTSHEET 1. State of the art: Health promoting schools in Europe. (2013). https://www.radix. ch/files/5O8NYKY/she_factsheet_1_2013.pdf

Smejkalová, Z., & Slaná Reissmannová, J. (2018). My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy [We’re not afraid of cancer or prevention as a doorway to health. Oncological prevention methodology for lower secondary schools]. Masarykova univerzita.

Smejkalová, Z., & Slaná Reissmannová, J. (2019). Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších chronických neinfekčních chorob pro 2. stupeň ZŠ [Decide! or lifestyle for health. Methodology for the prevention of oncological and other chronic non-communicable diseases for lower secondary schools]. Masarykova univerzita.

Slaná Reissmannová, J. (2021). Mezinárodní doporučení v oblasti ochrany veřejného zdraví a jejich implementace v České republice s akcentem na oblast mimořádných událostí a krizových situací. Diplomová práce [International recommendations in the area of public health protection and their implementation in the Czech Republic with an emphasis on emergency and crisis situations]. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Slaná Reissmannová, J., & Smejkalová, Z. (2020). We’re not afraid of cancer or prevention as a doorway to health. Oncological prevention methodology for lower secondary schools. Masaryk University Press.

Slaná Reissmannová, J., & Smejkalová, Z. (2018). Analysis of a health education textbook in the context of the Framework educational programme for elementary education and possibilities of implementation of the issue of chronic non-communicable diseases in the Czech Republic. In M. Holinková, & L. Adámková (Eds.), Life in health 2019: Research and practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019 (pp. 128–136). Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019.

Rozhodni se pro zdraví [Decide for health]. (2020). https://www.rozhodniseprozdravi.cz/

Standardy pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví [Standards for elementary education – Health education]. (2015). http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67503&view= 9832

Svoboda, M. (2015). Přínos vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z pohledu žáků základních škol [Benefits of the educational field health education from the perspective of elementary school pupils] In D. Šafránková, L. Podroužek, & J. Slowík, (Eds.), Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu: sborník XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu (pp. 371–380). ZČU v Plzni.

Tláskal, P. (2021). Zdravá třináctka pro děti v kontextu s realitou současných poznatků a studií [Healthy thirteen for children in the context of the current state of knowledge and studies]. Výživa a potraviny, 76(2), 37–40.

Tupý, J., Hřivnová, M., & Marádová, E. (Ed.) (2016). Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví [Methodological guidelines and tasks for the Standards for elementary education – Health education]. NÚV.

Van Draanen, J., Prelip, M., & Upchurch, D. (2018). Consumption of fast food, sugar-sweetened beverages, artificially-sweetened beverages and allostatic load among young adults. Preventive Medicine Reports,10, 212–217. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2017.11.004.

Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ve školním roce 2016/2017 [Sample survey of pupils in the 5th and 9th grades of elementary school in the school year 2016/2017]. (2017). Česká školní inspekce.

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky [Report on the health of the citizens of the Czech Republic]. (2014). Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Zdraví 2030. Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [Strategic framework for the development of healthcare in the Czech Republic until 2030]. (2020). https://zdravi2030.mzcr.cz/

Published
2021-12-23
How to Cite
Hřivnová, M. (2021). Evaluation of the Implemented and Adopted Curriculum in Health Education in the Czech Republic with an Emphasis on the Drinking Regimen . Center for Educational Policy Studies Journal, 11(4), 81-108. https://doi.org/10.26529/cepsj.1192