Education in the Area of Human Protection in Emergency and Crisis Situations in the Context of Health Education in the Czech Republic

  • Jitka Slaná Reissmannová Department of Physical and Health Education, Faculty of Education, Masaryk University, Czech Republic
Keywords: curriculum, health education, human protection in emergency situations, crisis management, teacher education

Abstract

The present time brings a number of emergency and crisis situations, including floods, fires or Covid-19, the management of which requires the active involvement of citizens. Lower secondary education in the Czech Republic includes the subject of Health Education, in which this topic is addressed. Education of students in the area of lifestyle and health is included in Health Education and Home Economics, the latter being delivered in Slovenia. In terms of content, both courses are similar and can enrich each other by sharing valuable experience both in teaching students and in preparing future elementary school teachers. The objective of this paper is to present the concept of elementary education in human protection in emergency and crisis situations in the Czech Republic and the related concept of undergraduate teacher training. The research methods used were document review (of curricular documents and study plans) and questionnaire survey. The paper presents the results of an analysis of the curricular document governing elementary education in the Czech Republic (Framework Education Programme for Elementary Education), as well as the results of an analysis of a health education textbook focusing on the area of safety issues. The paper also presents the results of an analysis of the study plans of selected faculties of education in terms of human protection in emergency and crisis situations, as well as the results of a questionnaire survey focusing on the awareness of future teachers in the area of human protection in emergency situations. The results and main findings of the analysis of the curricular document suggest that the topics of the human protection in emergency situations should be strengthened in the context of Health Education (and throughout elementary education). The studies on teachers’ and future teachers’ awareness of human protection in emergency situations (including first aid) point to some shortcomings in undergraduate teacher training (for example, the optional course in first aid and human protection in emergency situations at the Faculty of Education, Masaryk University). Conclusions and recommendations for practice: the current revision of the Framework Education Programme for Elementary Education should allow the strengthening of emergency issues in Health Education. Based on the inquiry, the following is recommended: due attention should be paid to all emergency issues in the course of education; further teacher training in all emergency issues should be promoted; emergency issues in undergraduate teacher training should be integrated in the form of compulsory common base courses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brzybohatá, A., & MráÄková, K. (2019). Ve Å¡kolách chybí branná výchova. DÄ›ti umí telefonní Äísla, ve zbytku tápou [Schools lack military education. Children know phone numbers, the rest are groping]. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hasici-zachranari-policie-povodne-pozary-nehody-deti-uceni-branna-vychova.A190416_164959_domaci_brzy

Czech School Inspectorate. (2016). Tematická zpráva VzdÄ›lávání v bezpeÄnostních tématech [Thematic report: Education in security topics]. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/2016_TZ_vzdelavani_v_bezpecnostnich_tematech.pdf

Czech School Inspectorate. (2017). VýbÄ›rové zjiÅ¡Å¥ování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. roÄníků základních Å¡kol ve Å¡kolním roce 2016/2017 – závÄ›reÄná zpráva [Sample survey of students’ results at the level of the fifth and ninth grades of primary school in the 2016/2017 school year – final report]. https://www.csicr.cz/getattachment/17f8e265-b04f-4459-a106-3aecbf735ca0/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-na-urovni-5-a-9-rocniku-ZS-zaverecna-zprava.pdf

European Union. (2018). Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě o vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích [Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on emergency and protracted education]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0304%3AFIN

Faculty of Education, Masaryk University. (2021). Studijní katalog [Study catalogue]. https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog

Faculty of Education, Palacký University Olomouc. (2021). Studijní agenda UPOL [Study catalogue Palacký University Olomouc]. https://stag.upol.cz/portal/

Faculty of Education Ostrava. (2021). Nabízené programy a obory [Offered programmes and fields]. https://pdf.osu.cz/kpe/nabizene-programy-a-obory/

Faculty of Education Pilsen. (2021). Studijní agenda [Study catalogue]. https://portal.zcu.cz/portal/

Faculty of Education Prague. (2021). Studijní plány – Karolínka [Study plans – Karolínka]. https://pedf.cuni.cz/PEDF-2171.html

Fire Rescue Service of the Czech Republic. (2021). Výuka problematiky ochrany ÄlovÄ›ka za běžných rizik a mimořádných událostí na Å¡kolách – od historie k souÄasnému stavu [Teaching the issue of human protection under common risks and emergencies in schools – from history to the current state]. https://www.hzscr.cz/clanek/vychova-a-vzdelavani-obyvatelstva-vychova-a-vzdelavani-obyvatelstva-podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D

Fire Rescue Service of the Czech Republic. (2004). Podklady a uÄebnice [Materials and textbooks]. https://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx

Framework Education Programme for Elementary Education (FEP EE) (2021) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Government of the Czech Republic. (2011). Usnesení Ä. 734. ZaÄlenÄ›ní tématik Ochrana ÄlovÄ›ka za mimořádných událostí, péÄe o zdraví a dopravní výchova do studijních programů pedagogických fakult [Resolution No. 734. Incorporation of the topics of Human Protection in Emergencies, Health Care and Traffic Education into the study programmes of pedagogical faculties]. https://www.hzscr.cz/clanek/material-zacleneni-tematik-ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti-pece-o-zdravi-a-dopravni-vychova-do-studijnich-programu-pedagogickych-fakult.aspx

Government of the Czech Republic. (2017). Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení [Education in the Area of Civil Protection and Crisis Management]. https://www.hzscr.cz/clanek/vzdelavani-v-oblasti-ochrany-obyvatelstva-a-krizoveho-rizeni.aspx

Havlínová, M., & Vildová, Z. (2005). Úvod. Průvodce výchovou ke zdraví. UÄitelské listy. Příloha Ratolesti podpory zdraví ve Å¡kolách [Introduction. Guide to health education. Teacher’s sheets. Annex Branches of health promotion in schools]. http://www.ceskaskola.cz/2001/09/bibliografie-ucitelskych-listu-19932008.html

Health Literacy Portal. (2016). Zdravotní gramotnost. http://zdravotnigramotnost.cz/

HolÄík, J. (2017). Zdravotní gramotnost a zdravotní politika [Health literacy and health policy]. http://www.uzg.cz/doc/Kolokvium_Sbornik.pdf

Hřivnová, M. (2018). Analýza a evaluace kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví [Analysis and evaluation of the curriculum of the educational field of health education].

Jašková, M. (2020). Sonda do znalostí laické první pomoci u studentů Pedagogické fakulty Masarykovy university [A probe into the knowledge of lay first aid for students of the Faculty of Education at Masaryk University]. https://is.muni.cz/th/ffkw1/

Kovaříková, M., & Marádová, E. (2020). Didaktika výchovy ke zdraví a bezpeÄí v kontextu kurikulární a uÄitelského vzdÄ›lávání [Didactics of health and safety education in the context of curricular reform and teacher education]. Pedagogická fakulta UK Praha.

Kovaříková, M. (2018). European tendencies in education in the field of health and safety [online]. In B. Hošková & J. Slaná Reissmannová (Eds.), Život ve zdraví 2018: teorie a praxe (pp. 53–56). https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1146/3320/834-1/0#preview

KrejÄí, M., Å ulová, L., Rozum, & F. Havlíková, D. M. (2018). Výchova ke zdravému životnímu stylu: pro 2. stupeň ZÅ a odpovídající roÄníky víceletých gymnázií [Education for a healthy lifestyle: For the second grade of primary school and the corresponding years of multi-year grammar schools]. Fraus.

Marádová, E. (2007). Pilotní studie přípravy budoucích uÄitelů v oblasti ochrany ÄlovÄ›ka za mimořádných událostí [Pilot study on the training of future teachers in the field of human emergency protection]. https://www.hzscr.cz/clanek/pilotni-projekt-priprava-budoucich-ucitelu-v-oblasti-ochrany-cloveka-za-mimoradnych-udalosti.aspx

KuÄera, Z., Pelikan, J., & Å teflová, A. (2006). Zdravotní gramotnost obyvatel ÄŒR-výsledky komparativního reprezentativního Å¡etÅ™ení [Health literacy of the population of the Czech Republic – results of a comparative representative survey]. ÄŒasopis lékařů Äeských Ä, 5/2016/155, 233–241. https://www.prelekara.sk/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2016-5/zdravotni-gramotnost-obyvatel-cr-vysledky-komparativniho-reprezentativniho-setreni-59024

Mertová, M., Lízalová, V., & Slaná Reissmannová, J. (2021). Soubor metodických materiálů k výuce ochrany ÄlovÄ›ka za mimořádných událostí [A set of methodological materials for teaching human protection in emergencies]. Masaryk University Brno.

Ministry of Defence of the Czech Republic. (2018). Příprava obÄanů k obranÄ› státu [Preparing citizens to defend the state]. http://www.pokos.army.cz/pro-skoly-ucitele

Ministry of the Interior – Directorate General of Fire Rescue Service of the Czech Republic. (2013). Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [The concept of population protection until 2020 with a view to 2030]. https://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx

Ministry of the Interior – Directorate General of Fire Rescue Service of the Czech Republic. (2019). Modul J Ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky [Module J Population protection and crisis management for teachers]. https://www.hzscr.cz/clanek/moduly-dle-platne-koncepce-vzdelavani-v-oblasti-ochrany-obyvatelstva-a-krizoveho-rizeni-2017.aspx

Nejedlá, M. et al. (2015). Program škola podporující zdraví [Health promoting school program]. http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

OSHA (Occupational Safety and Health Administration European). (2010). Mainstreaming occupational safety and health into university education. https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education

OSHA (Occupational Safety and Health Administration). (2021). https://www.osha.gov/

Pokorná, M. (2009). Indikátory a kritéria. http://www.bezpecna-skola.cz/indikatory-a-kriteria

Prokopová, A., & Reissmannová, J. (2008). UÄitelé a první pomoc - cesty ke kompetenci [Teachers and first aid – paths to competence]. Å kola a zdraví, 21, 36, 34–85.

Reissmannová, J. (2005). Zdravá Å¡kola: teorie a praxe (historie a souÄasnost) [Healthy school: Theory and practice (history and present)]. Faculty of Education Masaryk University.

Reissmannová, J. (2010). Problematika první pomoci v kontextu rozvoje zdravotní gramotnosti ve školním prostředí [First aid issues in the context of health literacy development in the school environment]. https://is.muni.cz/th/pug2p/

Safe School. (2016). BezpeÄná Å¡kola. http://www.bezpecna-skola.cz/Home

SHE (Schools for Health in Europe). (2021). https://www.schoolsforhealth.org/

Slaná Reissmannová, J. (2021). Mezinárodní doporuÄení v oblasti ochrany veÅ™ejného zdraví a jejich implementace v ÄŒeské republice s akcentem na oblast mimořádných událostí a krizových situací [International recommendations in the area of public health protection and their implementation in the Czech Republic with an emphasis on emergency and crisis situations]. Faculty of Medicine Palacký University Olomouc.

Svoboda, M., & Gažáková, E. (2020). OsobnostnÄ› sociální rozvoj studentů — budoucích uÄitelů [Personal and social development of students – future teachers]. https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/37192/1/FINAL_Osobnostne_socialni_rozvoj_studentu_budoucich_ucitelu.pdf

Svoboda, M. (2017). Psychosociální interakÄní výcvik v pedagogické praxi [Psychosocial interaction training in pedagogical practice]. Pedagogická fakulta ZápadoÄeské university Plzeň.

The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. (2003). Pokyn MÅ MT k zaÄlenÄ›ní tematiky ochrany ÄlovÄ›ka za mimořádných událostí do vzdÄ›lávacích programů a dodatek k uÄebním dokumentům pro základní Å¡koly, stÅ™ední Å¡koly, speciální Å¡koly a vyšší odborné Å¡koly - ochrana ÄlovÄ›ka za mimořádných událostí [Instruction of the Ministry of Education, Youth and Sports to include the topic of human protection in emergencies in educational programmes and a supplement to teaching documents for primary schools, secondary schools, special schools and higher vocational schools – human protection in emergencies]. https://www.msmt.cz/ministerstvo/pokyn-msmt-k-zacleneni-tematiky-ochrany-cloveka-za-mimoradnych-udalosti-do-vzdelavacich-programu-a-dodatek-k-ucebnim-dokumentum-pro-zakladni-skoly-stredni-skoly-specialni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly-ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti-1

The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. (2019). Konference Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (Revize rámcových vzdělávacích programů [Conference of the Education Policy Strategy of the Czech Republic 2030+ (Revision of the Framework Educational Programmes)]. https://www.youtube.com/watch?v=pHAg_LAMQoE

Tilcerová, E. (2010). Ochrana ÄlovÄ›ka za mimořádných událostí – nové trendy ve výuce [Human protection in emergencies – new trends in teaching]. https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/37999/Tilcerov%C3%A1E_Ochrana%C4%8Clov%C4%9Bka_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Published
2021-12-23
How to Cite
Slaná Reissmannová, J. (2021). Education in the Area of Human Protection in Emergency and Crisis Situations in the Context of Health Education in the Czech Republic. Center for Educational Policy Studies Journal, 11(4), 109-134. https://doi.org/10.26529/cepsj.1176