Sodobna umetnost in državljanska vzgoja – vprašanje mogočih medpredmetnih povezav na vsebinski ravni

  • Metoda Kemperl
Keywords: sodobna umetnost, participatorne likovne prakse, državljanska vzgoja, likovna vzgoja, medpredmetne povezave

Abstract

Sodobna umetnost se v primerjavi s predhodno moderno umetnostjo razlikuje v tem, da se spet vraÄa k družbi in vsakdanjemu življenju ter da tematizira aktualne težave, s katerimi se sreÄuje Älovek tukaj in zdaj. Zelo pogosta tema je trajnostni razvoj in s tem povezane vsebine, kot so: okoljevarstvo, vrednote, odnos do drugega itn. To so hkrati teme, ki sodijo v koncept aktivnega državljanstva, zato razumevanje sodobne umetnosti pravzaprav zahteva aktivno državljanstvo. Å e posebej to velja za relacijsko umetnost, ki od gledalca zahteva aktivno participacijo v umetnini. V prispevku se spraÅ¡ujem, kako uresniÄevati povezanost sodobne umetnosti in državljanske vzgoje v osnovni Å¡oli. Sodobna pedagoÅ¡ka doktrina zelo spodbuja medpredmetno povezovanje, zato sem analizirala uÄna naÄrta predmetov likovna vzgoja ter državljanska in domovinska vzgoja ter etika in ugotovila, da sta s tega vidika težko povezljiva. Na odsotnost sodobne umetnosti v uÄnem naÄrtu za likovno vzgojo se sicer že dlje Äasa opozarja, a težava uÄnega naÄrta je konceptualne narave. Skupne cilje državljanske in likovne vzgoje je mogoÄe uresniÄevati z intenzivnejÅ¡im medinstitucionalnim povezovanjem Å¡ol z galerijami in muzeji, ki predstavljajo sodobno umetnost. Na treh primerih sodobnih umetnin, natanÄneje participatornih praks (Proletarier aller Länder, Žicar in EU/Others) pokažem na mogoÄo medpredmetno povezavo na vsebinski ravni in opozorim na s pedagoÅ¡kega vidika pogosto spregledano dejstvo, da sodobno umetnost doživljamo tukaj in zdaj.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Bourriaud, N. (2007). Relacijska estetika. Postprodukcija: kultura kot scenarij: kako umetnost reprogramira sodobni svet. Ljubljana: Maska.

Bračun Sova, R., & Kemperl, M. (2012). The Curricular Reform of Art Education in Primary School in Slovenia in Terms of Certain Components of the European Competence of Cultural Awareness and Expression. CEPS Journal, 2(2), pp. 71–90.

Charman, H., & Ross, M. (2002). Contemporary Art and the Role of Interpretation. Tate Papers, Autumn 2004. Retrieved Oct 15 2012, from http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/
tatepapers/04autumn/charman.htm

Charman, H., Rose, K., & Wilson, G. (Eds.) (2006). The Art Gallery Handbook: A Resource for Teachers. London: Tate Publishing.

Davies, I. (2003). Državljanska vzgoja in poučevanje in učenje zgodovine. In J. Justin & M. Sardoč (Eds.), Državljanska vzgoja pri pouku zgodovine, geografije in slovenščine (pp. 45–62). Ljubljana: i2.

Davies, I., Evans, M., & Reid, A. (2010). Globalizacija državljanske vzgoje? In J. Pikalo (Ed.), Državljanstvo in globalizacija: k državljanski vzgoji za sodobni svet (pp. 207-238). Ljubljana: Sophia.

Demaine, J. (2010). Globalizacija in državljanska vzgoja. In J. Pikalo (Ed.), Državljanstvo in globalizacija: k državljanski vzgoji za sodobni svet (pp. 147–164). Ljubljana: Sophia.

Devjak, T. (2007). Nadgraditev ciljev predmeta državljanska vzgoja in etika v določenih orientacijah medpredmetnega in praktičnega življenja v šoli. In J. Krek (Ed.), Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli (pp. 150–178). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Dobbs, S. M. (1998). Learning in and through Art: A Guide to Discipline-Based Art Education. Los Angeles: The Getty Education Institute for the Arts.

Dorfman, A., & Mattelart, A. (2007). Kako brati Jaka Racmana. Imperialistična ideologija v Disneyjevih stripih. Ljubljana: Maska.

Drake, S. M. (1998). Creating Integrated Curriculum. California: Corwin Press.

Duh, M. (2008). Likovna vzgoja v funkciji razvijanja ekološke zavesti otrok in mladostnikov. In M. Duh (Ed.), Razvojno-raziskovalni koncepti ekologije od vrtca do fakultete in naprej v prakso (pp. 95–114). Maribor: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec.

Duh, M., & Zupančič, T. (2009). Sodobna likovna umetnost v kurikulu vrtca. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Duh, M., & Herzog, J. (2011). Ekoart in likovnopedagoška praksa. In M. Duh (Ed.), Raziskovalni vidiki ekologije v kontekstu edukacije (pp. 17–32). Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor, RIS dvorec Rakičan.

Duh, M., & Herzog, J. (2012). Likovno-ekološki dan. In M. Duh (Ed.), Ekološka in etična zavest skozi edukacijski odnos do družbe in narave (pp. 14–29). Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor, RIS dvorec Rakičan.

Educational Research Institute (2002). Primerjalna raziskava državljanskega izobraževanja in vzgoje –cep. Retrieved Oct 15 2012, from: http://www.pei.si/Sifranti/ResearchProject.aspx?id=16

Erjavec, A. (1996). K podobi. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije.

Flajšman, B. (2009). Likovna dejavnost in ekološko osveščanje. Ljubljana: Debora.

Freedman, K. (2003). Teaching Visual Culture: Curriculum, Aesthetics and the Social Life of Art. New York: Teachers College Press; Reston: National Art Education Association.

Germ, T. (2008). Koordinatorji kulturne ali koordinatorji umetnostne vzgoje? In N. Požar Matijašič & N. Bucik (Eds.), Kultura in umetnost v izobraževanju – popotnica 21. Stoletja (pp. 39–46). Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Gopnik, B. (2011). The 10 Most Important Artists of Today. Art Beast, 5. Junij. Retrieved Oct 15 2012, from: http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/06/05/the-10-most-important-artists-of-today.item-3.html

Grafenauer, P. (2011). Velika prostovoljna čistilna akcija: Sašo Sedlaček! In S. Sedlaček, Supertrash (pp. 22–46). Ljubljana: Aksioma; Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti.

Grierson, E. (2003). Framing the arts in education: what is really at stake? In E. Grierson et al. (Eds.), The Arts in Education: critical perspectives from Aotearoa New Zealand (pp. 93–118). Palmerston North: Dunmore Press.

Groys, B. (2002). Teorija sodobne umetnosti: Izbrani eseji. Ljubljana: Študentska založba.

Halstead, J. M., & Pike, M. A. (2006). Citizenship and Moral Education: Values in action. London: Routledge.

Helguera, P. (2011). Education for socially engaged art: a materials and techniques handbook. New York: Jorge Pinto Books.

Hickman, R. (2005). Introduction. In R. Hickman (Ed.), Critical Studies in Art and Design Education (pp. 15–18). Bristol in Portland: Intellect.

Hickman, R., & Kiss, L. (2010). Cross-Curricular Gallery Learning: A Phenomenological Case Study. International Journal of Art & Design Education, 29(1), 27–36.

Justin, J. (2003). Didaktično besedilo, pretekli dogodki, današnji državljani. In J. Justin, & M. Sardoč (Eds.), Državljanska vzgoja pri pouku zgodovine, geografije in slovenščine (pp. 123–138). Ljubljana: i2.

Kamerić, Š. (2000). From the e-mail to Kathrin Rhomberg, curator for European Biennial of Contemporary Art - Manifesta 3. Retrieved Oct 15 2012, from: http://www.sejlakameric.com/art/
eu_others_text.html

Karba, P. (2008). Opolnomočenje učencev za življenje etično aktivnih državljanov. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela, 39(6), 6–7.

Knight, L. (2010). Why a Child Needs a Critical Eye, and Why the Classroom is Central in Developing It. The International Journal of Art & Design Education, 29(3), 236–243.

Kočevar, M. (2009). Landart. In N. Zgonik (Ed.), Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945: pojmi, gibanja, skupine, težnje (pp. 148–152). Ljubljana: Študentska založba, Inštitut ALUO.

Kostrevc, R. (2006). Državljanska in domovinska vzgoja – občutljiva in pomembna. In A. Barle Lakota & E. Rustja (Eds.), Državljanska in domovinska vzgoja (pp. 146–153). Slovenska Bistrica: Beja.

Krauss, R. (1988). The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge. London: MIT Press.

Kulturni bazar 2012: Program strokovnega usposabljanja (2012). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za Å¡olstvo in Å¡port, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za Å¡olstvo. Retrieved Oct 15 2012, from: http://www.arhiv.mk.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/dogodki/kulturna_vzgoja_in_kulturni_bazar/

Kunaver, V. (2006). Predmeta državljanska vzgoja in etika ter državljanska kultura v osnovni in srednji šoli ter njuna povezanost s predmetom zgodovina. In A. Barle Lakota & E. Rustja (Eds.),
Državljanska in domovinska vzgoja (pp. 142–145). Slovenska Bistrica: Beja.

Kymlicka, W. (1999). Education for Citizenship. The School Field: International Journal of Theory and research in education, 10(1-2), 9–36.

M. K. (2012). Marko Pogačnik v Parizu o Zemlji in našem odnosu do nje. Retrieved Oct 26 2012, from: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/marko-pogacnik-v-parizu-o-zemlji-in-nasem-odnosu-donje/294365

Megla, M. (2012). Šejla Kamerić, vizualna umetnica: Umetnost ni samo za privilegirane. Delo, Sobotna priloga, May 5 2012, 24–25.

Mihelj, S. (2003). Povezave učnega načrta državljanske vzgoje in etike z učnimi načrti slovenščine, zgodovine in geografije. In J. Justin & M. Sardoč (Eds.), Državljanska vzgoja pri pouku zgodovine, geografije in slovenščine (pp. 19–23). Ljubljana: i2.

Millet, C. (2004). Suvremena umjetnost. Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti.

Omladič, L. (2011). Piknik na smetišču. In S. Sedlaček, Supertrash (pp. 6–20). Ljubljana: Aksioma; Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti.

Pungerčič, B. (2012). Ulay – Uwe Laysipen: Deliti z drugimi in skrbeti tudi zanje, ne samo zase. Retrieved Oct 15 2012, from: http://www.zivljenjenadotik.si/info/tekst/prikaz/article/ulay-uvelaysipen-deliti-z-drugimi-in-skrbeti-tudi-zanje-ne-samo-zase/

Ravnikar, B. (2009). Ekologija in umetnost. In N. Zgonik (Ed.), Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945: pojmi, gibanja, skupine, težnje (pp. 28–32). Ljubljana: študentska založba, inštitut ALUO.

Rawding, M., & Wall, B. (1991). Art and religion in the classroom: a report on a cross-curricular experiment. International Journal of Art & Design Education, 10(3), 293–306.

Resnik Planinc, T. (2003). Državljanska vzgoja in etika z vidika geografije. In J. Justin & M. Sardoč (Eds.), Državljanska vzgoja pri pouku zgodovine, geografije in slovenščine (pp. 79–86). Ljubljana: i2.

Slater, F. (2003). Vrednote in vzgoja o vrednotah v učnem načrtu geografije v odnosu do koncepta državljanstva. In J. Justin & M. Sardoč (Eds.), Državljanska vzgoja pri pouku zgodovine, geografije in slovenščine (pp. 87–108). Ljubljana: i2.

Stibbs, A. (1998). Language in art and art in language. Journal of Art and Design Education, 17(2), 201–209.

Šimenc, M. (Ed.) (2012). Razvoj državljanske vzgoje v republiki Sloveniji: Konceptualni okvir in razvoj kurikulumov. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Retrieved Feb 5 2013, from: http://www.pei.
si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_22_ISBN_978-961-270-147-5_SWF/ISBN_978-961-270-147-5.html

Štemberger, V. (2007). Načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav. In J. Krek et al. (Eds.), Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli (pp. 93–111). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

T. C. (2012). Sašo Sedlaček med finalisti za Henklovo nagrado. Delo, 3.7.2012. Retrieved Oct 15 2012, from: http://www.delo.si/kultura/dediscina/saso-sedlacek-med-finalisti-za-henklovo-nagrado.html

Tacol, T. (2002). Problemski pouk likovne vzgoje in medpredmetno povezovanje v novem kurikulumu. Sodobna pedagogika, (2), 40–49.

Talboys, G. K. (2010). Using museums as an educational resource: An Introductory Handbook for Students and Teachers. Farnham in Burlington, VT: Ashgate.

Tavčar, L. (2001). Otroci, mladostniki in odrasli v galeriji. Priročnik za kustose pedagoge, učitelje, vzgojitelje in starše. Ljubljana: Narodna galerija.

Tavčar, L. (2009). Homo spectator. Uvod v muzejsko pedagogiko. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Retrieved Jan 11 2013, from: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/
Dissertationes_3/index.html

Tratnik, P. (2009). Brkljanje, ki sproti rešuje probleme. Maska: Časopis za scenske umetnosti, XXIV, 119–120.

Učni načrt: program osnovna šola: državljanska vzgoja in etika (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Učni načrt: program osnovna šola: likovna vzgoja (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Učni načrt: program osnovna šola: državljanska in domovinska vzgoja ter etika (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Vigotski, L. S. (1975). Psihologija umetnosti. Beograd: Nolit.

Vovk, M. (2009). Utopične vizije, paralelne strategije, privilegirane taktike: trije primeri angažiranih praks v sodobni slovenski umetnosti – Tadej Pogačar, Marjetica Potrč, Franc Purg & Sara Heitlinger. In T. Vignjević (Ed.), Interpretacije vizualnosti: Študije o sodobni slovenski likovni umetnosti (pp. 61–83). Koper: Založba Annales.

Vrlič, T. (1998). Sodobna likovna umetnost pri likovni vzgoji. Likovna vzgoja, (7–8), 21–24.

Vrlič, T. (2000). Smeri razvoja sodobnega predmeta likovna vzgoja. Likovna vzgoja, (11–12), 11–19.

Vrlič, T. (2001). Sodobna umetnost in likovnovzgojna praksa. Likovna vzgoja, (16–17), 16–23.

Vrlič, T., & Čagran, B. (2003). Empirično uvajanje sodobnih vsebin v likovno vzgojo v osnovni šoli. Sodobna pedagogika, (4), 126–142.

Weintraub, L. (2003). Making contemporary art: How today’s artists think and work. London: Thames & Hudson.

Zabel, I. (2000). Manifesta 3: Poročilo. Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. (36), 261–294.

Zabel, I. (2005). »Sodobna umetnost«. In I. Španjol & I. Zabel (Eds.), 95–05. Teritoriji, identitete, mreže: Slovenska umetnost 1995 – 2005 (pp. 6–19). Ljubljana: Moderna galerija 2005.

Zupančič, T. (2008). Likovni kurikul – primerjava konceptov v luči prenove učnega načrta za likovno vzgoj. Revija za elementarno izobraževanje, 1(3–4), 33–44.

Zupančič, T. (2009). Ekologija kot primarni cilj likovne vzgoje? Primerjava osnovnih usmeritev finskega in slovenskega likovnega kurikuluma. In M. Duh (Ed.), Edukacija za trajnostni razvoj (pp. 81–96). Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor, RIS dvorec Rakičan.

Žerovc, B. (2011a). Marko Evaristti. In P. Kisin & B. Žerovc (Eds.), Dogodek. The Event, 29. Grafični bienale. The 29th Biennale of Graphic Arts. 23. September–20.november 2011. 23 September–20 November 2011 (p. 108). Ljubljana: Mednarodni grafični center.

Žerovc, B. (2011b). Serkan Őzkaya. In P. Kisin & B. Žerovc (Eds.), Dogodek. The Event, 29. Grafični bienale. The 29th Biennale of Graphic Arts. 23. September–20.november 2011. 23 September–20 November 2011 (pp. 142–143). Ljubljana: Mednarodni grafični center.

Žerovc, B. (2011c). O umetniškem dogodku na umetnostnem dogodku. In P. Kisin & B. Žerovc (Eds.), Dogodek. The Event, 29. Grafični bienale. The 29th Biennale of Graphic Arts. 23. September–20. november 2011. 23 September–20 November 2011 (pp. 13–21). Ljubljana: Mednarodni grafični center.

Žerovc, B. (2012). Zakaj na likovnem področju razmišljati o umetniških dogodkih? Maska: Časopis za scenske umetnosti, 27(147–148), 10–15.

Židan, A. (2004). Za kakovostnejša družboslovna znanja: didaktični in znanstveni prispevki. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Židan, A. (2007). Vzgoja za evropsko demokracijo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Published
2013-03-31
How to Cite
Kemperl, M. (2013). Sodobna umetnost in državljanska vzgoja – vprašanje mogočih medpredmetnih povezav na vsebinski ravni. Center for Educational Policy Studies Journal, 3(1), 118-138. https://doi.org/10.26529/cepsj.254